English                                                                                                                                             parašyk mums

Evangeliška bažnyčia DIDESNĖ MALONĖ

... Dievas duoda dar didesnę malonę. Jok 4,6    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»   pradžia

----------------------

»   apie mus

----------------------

»   pamokslai

----------------------

»   geroji naujiena

----------------------

 
»  Didesnės malonės bažnyčios istorija

»  Bažnyčios "Didesnė malonė" istorija Lietuvoje

» Kuo mes tikime 

 ...apie Bibliją
Biblija - Senasis ir Naujasis Testamentai - yra Dievo įkvėpta, todėl joje nėra klaidų. Jos paskirtis yra vesti mus į išgelbėjimą per tikėjimą į Jėzų Kristų. Visa Biblija yra Dievo įkvėpta, todėl tarnauja kaip autoritetas krikščioniškam suvokimui, gyvenimui ir tarnavimui.

Ps 119,89: Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.

2 Tim 3,16: Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui.

Hebr 4,12: Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

...apie Dievą
Dievas yra trejybė. Yra tik vienas amžinas, visagalis ir tobulai šventas Dievas. Jis yra tiesa ir meilė Dievas yra vienas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jie visi egzistuoja, yra amžini ir lygūs tarpusavyje Tėvas nėra Sūnus ir Sūnus nėra Šventoji Dvasia.

Ps 145,3: Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama.

Iz 44,6: Bet Viešpats, Izraelio karalius, jo atpirkėjas, kareivijų Viešpats, sako: “Aš esu pirmasis ir paskutinysis, be manęs nėra kito dievo.

1 Kor 8,6: tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį.

...apie Jėzų Kristų
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, yra kartu ir Dievas, ir žmogus. Jis – vienintelis žmonijos Gelbėtojas nuo visų pasaulio nuodėmių Jis buvo Žodis ir tapo kūnu, antgamtiškai prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš mergeles Marijos ir buvo tobulas Savo prigimtimi, nepriekaištingas Savo mokymu ir paklusnumu.  Jis mirė žmonių vietoje ant kryžiaus už visas žmonijos nuodėmes, prisikėlė iš numirusių. Savo paties pašlovintame kūne, įžengė į dangų ir sugrįš šlovėje. Jis yra Bažnyčios, Savo kūno, galva ir visų tamsybės jėgų Nugalėtojas. Dabar Jis karaliauja Dievo Tėvo dešinėje.

Iz 53,5: Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti.

Jn1,14: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę- šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.

Kol 1,14-15: Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis

...apie Žmogų
Žmogus buvo sukurtas Dievo atvaizdą ir panašumą. Dėl pirmųjų žmonių nuodėmės žmonija nusigręžė nuo Dievo ir visa savo prigimtimi tapo nedora. Pats žmogus yra visiškai bejėgis sugrįžti pas Dievą  ir todėl kiekvienam reikia išgelbėjimo per Jėzų Kristų.

Pr1,27: Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.

Rom 3, 23-24: nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, 2o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje.

 ...apie Išgelbėjimą
Išgelbėjimas yra Dievo dovana, suteikiama tik iš malonės per tikėjimą Jėzaus Kristaus ant kryžiaus už mus pralietu krauju. Kadangi išgelbėjimas yra per malonę, jis negali būti prarastas.

Apd 4,12: Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti

Rom 3,28: Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų.

Ef 2,8-9: Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų- tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.

...apie Šventąją Dvasią
Šventoji Dvasia yra Dievas. Ji teikia gyvenimą, įtikina pasaulį dėl nuodėmės,teisumo ir teismo, suvienija žmogų ir Jėzų Kristų tikėjime bei atgimdo iš naujo, gyvena atgimusiuose augindama juose Savo vaisių.

Jn 12,26: o Guodėjas- Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs,- mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau.

Apd 1,8: Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių”.

Gal 5, 22-23: Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

...apie bažnyčią
Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir būsima Jo nuotaka. Jos paskirtis yra garbinti Dievą ir tarnauti Jam, laikytis krikšto ir Viešpaties vakarienės sakramentų . Didžiausia Bažnyčios užduotis visais laikais buvo mokyti visų tautų žmones ir daryti juos Kristaus mokiniais skelbiant ir mokant Dievo Žodžio.

Rom 12,4-5: Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį, taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui- vieni kitų nariai.

Ef 5,27: kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą.

1 Petro 2,9-10: O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę.

 

   © 2001-2009                                                                                                                                          parašyk mums